Saturday, 31/07/2021 - 03:49|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

                     Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày ban hành:
19/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực